M.Com. –I

College Rank

NAME

%

Photo

1

Gulzar Shaikh

82.25 %

2

Jayshree Salunkhe

81.75 %

3

Kumawat Pooja

81.25 %

M.Com. -II


College Rank

NAME

%

Photo

1

Kothari Jain Kirti

83.56 %

2

Singhal Jyoti

81.94 %

3

Mishra Shalini

81.25 %