F.Y.B.Sc.Comp.Sci.

College

Rank

NAME %
1 Ganesh Gholap 93.83 %
2 Shrushti Jagtap 91.42 %
3 Sameer Khan 90.67 %

 

S.Y.B.Sc.Comp.Sci.

College

Rank

NAME %
1 Nair Divya 83.38 %
2 Shetty Shreya 81.85 %
3 Jadhav Vaibhav 79.69

 

T.Y.B.Sc.Comp.Sci.     

College

Rank

NAME %
1 Phalke Kanchan 81.33 %
2 Panigrahi Kanhaiya 80.67 %
3 Anjusha P. 80.33 %