F.Y.B.B.A.-CA

College

Rank

NAME %
1 Arshiya Patel 80.42 %
2 Rutuja Jagdale 79 %
3 Piyusha Kulkarni 78.25 %

 

S.Y.B.B.A.-CA

College

Rank

NAME %
1 Arti  Vishwakarma 81.83 %
2 Mohit  Nankani 77.17 %
3 Atri Singh 75.33 %

 

T.Y.B.B.A.-CA

 

College

Rank

NAME %
1 Mali Monika Sudam 81.71 %
2 Dhawale Rasika Sunil 78.92 %
3 Jadhav Neha Uttam 78.75 %