F.Y.B.B.A.-CA

 

College

Rank

NAME

%

Photo

1

Agarwal Diksha

78 %

2

Jain Jagruti

77.58 %

3

Sagar Nagpal

76.42 %

 

S.Y.B.B.A.-CA

 

College

Rank

NAME

%

Photo

1

Waikar Pratiksha

78.83 %

2

Mali Monika

78.75 %

3

Jadhav Neha

76.25 %

 

T.Y.B.B.A.-CA

 

College

Rank

NAME

%

Photo

1

Ganji Gayatri

79.67 %

2

Ravlani Kajal

79.63 %

3

Verma Nilay

77.42 %