F.Y.B.B.A.

 

College Rank

NAME

%

Photo

1

Shinde Anuja

77.08 %

2

Shanmugam Shalomi

75.05 %

3

Sakkshi Priyadarshi

73.17 %

 

S.Y.B.B.A.

 

College Rank

NAME

%

Photo

1

Dudani Natasha

78 %

2

Deepak Thakur

77.67 %

3

Tahalramani Deepanshu

77.5 %

 

T.Y.B.B.A.

 

College Rank

NAME

%

Photo

1

Divya Khanna

82.17 %

2

Pranav Sureka

3

Bharat  Sharma

75.58 %