F.Y.B.B.A.

College Rank NAME % Photo

1

Divya Khanna

86.1 %

2

Wagh Kalyani

76.2 %

3

Bhavarth Jain

74.3 %

 

S.Y.B.B.A.

College Rank

NAME

%

Photo

1

Mansi Wani

80.7 %

2

Abisha Bhandari

80.6 %

3

Chetna

79.1 %

T.Y.B.B.A.

College Rank

NAME

%

Photo

1

Shristi Agrawal

81.04 %

2

Anuj Kabra

79.75 %

3

Suhani Thakur

77.83 %