COURSE STUDENT PERCENTAGE
B.Sc (C.S) Gholap Ganesh 87.31
Kumavat Rahul 86.47
Khan Sameer 85.31
M.Sc (C.S) Unecha Chaitanya 83.17
Bhavale Deepak 83.06
Anjusha P 80.28
B.Com Verma Monika Jagannath 80.91
Waidande Chaitali Gopal 80.83
Murthy Bhavani Kannan 80.08
M.Com Kalshetti Prashant Swaminath 83.81
Yadav Tanuja Subhash 83.31
Sneha Mathew 83.19
BBA Pooja Mirani 77.17
  Priya Das 76.71
  Narayan Jha 75.96
BBA-IB Tarun Sanjay kumar Agarwal 81.08
  Neha Pavan kumar Varma 80.29